Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r.

Poz. 949

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA ZDROWIA[1])

z dnia 17 lipca 2014 r.

w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców[2])

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1)          szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badania lekarskiego;

2)          zakres:

a)        badań lekarskich,

b)        konsultacji u lekarzy specjalistów,

c)        pomocniczych badań diagnostycznych;

3)          jednostki uprawnione do przeprowadzania badań, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 3–5 oraz w art. 79 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, zwanej dalej „ustawą”;

4)          wzory stosowanych dokumentów oraz wzór pieczątki uprawnionego lekarza;

5)          dodatkowe kwalifikacje, o których mowa w art. 77 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy;

6)          podmioty uprawnione do przeprowadzania szkoleń lekarzy w zakresie badań kierowców oraz ramowy program ich szkolenia;

7)          wysokość opłaty:

a)        za badanie lekarskie,

b)        za wpis do ewidencji, o którym mowa w art. 77 ust. 2 pkt 1 ustawy.

§ 2. Osoba posiadająca skierowanie zgłasza się na badanie lekarskie w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania skierowania na to badanie.

§ 3. 1. Badanie lekarskie przeprowadza się po sprawdzeniu tożsamości osoby badanej i złożeniu oświadczenia dotyczącego stanu zdrowia, o którym mowa w art. 78 ustawy.

2. Wzór oświadczenia określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. 1. W ramach badania lekarskiego uprawniony lekarz dokonuje oceny stanu zdrowia osoby badanej w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, w zakresie:

1)          narządu wzroku;

2)          narządu słuchu i równowagi;

3)          układu ruchu;

4)          układu sercowo-naczyniowego i układu oddechowego;

5)          układu nerwowego, w tym padaczki;

6)          czynności nerek;

7)          cukrzycy, przy uwzględnieniu wyników badania poziomu glikemii;

8)          stanu psychicznego;

9)          objawów wskazujących na uzależnienie od alkoholu lub jego nadużywanie;

10)      objawów wskazujących na uzależnienie od środków działających podobnie do alkoholu lub ich nadużywanie;

11)      stosowania produktów leczniczych mogących mieć wpływ na zdolność do kierowania pojazdami;

12)      innych poważnych zaburzeń stanu zdrowia, które mogą stanowić zagrożenie w sytuacji kierowania pojazdami.

2. W zakresie badania lekarskiego uprawniony lekarz uwzględnia u osoby badanej obecność i rodzaj schorzenia, stopień zaawansowania objawów chorobowych i ich dynamikę, z uwzględnieniem możliwości rozwoju choroby, jak i cofania się jej objawów, oraz rozważa zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, jakie mogą mieć miejsce w przypadku kierowania przez tę osobę pojazdami.

§ 5. Szczegółowe warunki badania lekarskiego w zakresie:

1)          narządu wzroku – określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;

2)          narządu słuchu i równowagi – określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;

3)          układu ruchu, układu sercowo-naczyniowego i układu oddechowego, czynności nerek, stanu psychicznego, objawów wskazujących na uzależnienie od alkoholu lub jego nadużywanie, objawów wskazujących na uzależnienie od środków działających podobnie do alkoholu lub ich nadużywanie oraz stosowania produktów leczniczych mogących mieć wpływ na zdolność do kierowania pojazdami – określa załącznik nr 4 do rozporządzenia;

4)          układu nerwowego, w tym padaczki – określa załącznik nr 5 do rozporządzenia; 5)             cukrzycy – określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.

§ 6. 1. Uprawniony lekarz może skierować osobę badaną na konsultacje do lekarza posiadającego specjalizację w określonej dziedzinie medycyny lub psychologa albo zlecić przeprowadzenie pomocniczych badań diagnostycznych, w zakresie, o którym mowa w § 4 ust. 1, w celu oceny schorzenia lub stopnia zaawansowania objawów chorobowych.

2.        Konsultacja u lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie okulistyki jest obligatoryjna w odniesieniu do osób ubiegających się o wydanie lub posiadających prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T, po 12-miesięcznym okresie adaptacji w przypadku powstania jednooczności lub diplopii. Przed upływem okresu adaptacji uprawniony lekarz stwierdza istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

3.        Konsultacja u lekarza posiadającego specjalizację w dziedzinie okulistyki, oraz badania oceniające widzenie zmierzchowe, zjawisko olśnienia oraz wrażliwość na kontrast, są obligatoryjne w odniesieniu do:

1)          osób ubiegających się o wydanie lub posiadających: prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub pozwolenie na kierowanie tramwajem;

2)          osób, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 6 ustawy;

3)          kierowców, o których mowa w art. 39j ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414 oraz z 2014 r. poz. 486 i 805), zwanej dalej „ustawą o transporcie drogowym”, oraz przedsiębiorców lub innych osób osobiście wykonujących przewóz drogowy, o których mowa w art. 39m ustawy o transporcie drogowym;

4)          osób, o których mowa w art. 34 ust. 1, art. 60 lub art. 117 ust. 4 ustawy.

7. 1. Uprawniony lekarz, po przeprowadzeniu badania lekarskiego, wystawia orzeczenie lekarskie, którego wzór okreś- lają odpowiednio załączniki nr 7 i 8 do rozporządzenia.

2. Oryginał orzeczenia lekarskiego otrzymuje osoba badana, a kopię orzeczenia lekarskiego dołącza się do dokumentacji badania prowadzonej w formie karty badania lekarskiego, której wzór określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.

§ 8. Wzór pieczątki uprawnionego lekarza określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.

§ 9. Jeżeli osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami albo kierowca podlega jednocześnie badaniom lekarskim dla więcej niż jednej kategorii prawa jazdy, przeprowadza się jedno badanie lekarskie obejmujące swoim zakresem wszystkie wymagania związane z tymi kategoriami.

§ 10. 1. Jednostkami uprawnionymi do przeprowadzania badań osób, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 3–5 ustawy, są wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej.

2. Osoba zgłaszająca się na badanie lekarskie na podstawie decyzji starosty, o której mowa w art. 99 ust. 2 lit. c ustawy, przekazuje uprawnionemu lekarzowi kopię orzeczenia stwierdzającego niepełnosprawność.

§ 11. Jednostkami uprawnionymi do przeprowadzania ponownego badania lekarskiego, o którym mowa w art. 79 ust. 4 i 5 ustawy, są w przypadku orzeczenia lekarskiego wydanego przez:

1)          uprawnionego lekarza – wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej;

2)          uprawnionego lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy:

a)        Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej w Warszawie,

b)        Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi,

c)        Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,

d)        Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,

e)        Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,

f)         Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie.

§ 12. 1. Za posiadanie dodatkowych kwalifikacji, o których mowa w art. 77 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy, uznaje się:

1)          posiadanie specjalizacji w dziedzinie medycyny: przemysłowej, kolejowej, lotniczej, morskiej i tropikalnej, sportowej, ogólnej, rodzinnej lub chorób wewnętrznych oraz

2)          ukończenie z wynikiem pozytywnym szkolenia w zakresie badań lekarskich kierowców.

2. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, w wymiarze łącznym co najmniej 60 godzin, w zakresie:

1)          podstaw prawnych orzecznictwa o zdolności do kierowania pojazdami;

2)          zasad orzecznictwa lekarskiego o zdolności do kierowania pojazdami;

3)          metodyki badań narządu wzroku, narządu słuchu i równowagi oraz układu nerwowego;

4)          oceny fizycznej i psychicznej zdolności do kierowania pojazdami w zakresie określonym w § 4 ust. 1; 5) problematyki alkoholizmu i oddziaływania środków działających podobnie do alkoholu; 6) wypadkowości drogowej.

3.        Podmiotami uprawnionymi do przeprowadzania szkoleń lekarzy w zakresie badań kierowców są jednostki, o których mowa w § 11 pkt 2 lit. a–f.

4.        Dokumentem potwierdzającym posiadanie dodatkowych kwalifikacji jest zaświadczenie wydane przez jednostkę przeprowadzającą szkolenie. Wzór zaświadczenia określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.

13. Opłata za:

1)          badanie lekarskie – wynosi 200 zł;

2)          ponowne badanie lekarskie przeprowadzane w trybie, o którym mowa w art. 79 ust. 4 ustawy – wynosi 200 zł; 3)       wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy – wynosi 50 zł.

§ 14. 1. Postępowania w sprawie wydania orzeczenia lekarskiego wszczęte, a niezakończone przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, przeprowadza się na podstawie dotychczasowych przepisów.

2. Orzeczenia lekarskie wydane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lipca 2014 r.[3])

Minister Zdrowia: B.A. Arłukowicz


Załączniki do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. (poz. 949)

Załącznik nr 1

WZÓR

Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia

 

 

             I.          Dane osoby podlegającej badaniu lekarskiemu

Nazwisko:

Imię: 

Adres zamieszkania:

 

Data urodzenia:

Tel.:

Kategoria prawa jazdy:

Nr PESEL, a w przypadku osoby, której nie nadano nr PESEL - nazwa i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość ……………………….

..................................................................................

 

II.                  Instrukcja wypełnienia ankiety 

Proszę odpowiedzieć na poniższe pytania wstawiając znak X w odpowiednią rubrykę. Jeżeli pytanie jest niezrozumiałe należy poprosić o pomoc uprawnionego lekarza i uzupełnić odpowiedź. 

Oświadczenie dotyczące stanu zdrowia jest poufne i po przekazaniu uprawnionemu lekarzowi będzie przechowywane w dokumentacji medycznej.

 

III.               Dane dotyczące stanu zdrowia

 

 

TAK

NIE

1.

Czy korzysta Pan/Pani z opieki zdrowotnej z powodu jakiejkolwiek choroby, przebytych urazów lub niepełnosprawności?

 

 

2.

Czy przyjmuje Pan/Pani leki przepisane na receptę, dostępne bez recepty lub suplementy diety?

Jeżeli tak, to jakie?

 …………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………

 

 

3.

Czy kiedykolwiek wystąpiły lub stwierdzono u Pana/Pani niżej wymienione choroby, dolegliwości, objawy lub został/a Pan/Pani poinformowany/a o nich przez lekarza:

 

 

3.1.

Wysokie ciśnienie krwi

 

 

 

3.2.

Choroby serca

 

 

 

3.3.

Ból w klatce piersiowej, choroba wieńcowa

 

 

 

3.4.

Zawał serca

 

 

 

3.5.

Choroby wymagające operacji serca

 

 

 

3.6.

Nieregularne bicie serca                                                      

 

 

 

3.7.

Zaburzenia oddychania

 

 

 

3.8.

Zaburzenia funkcji nerek

 

 

 

3.9.

Cukrzyca

 

 

 

3.10.

Urazy głowy, urazy kręgosłupa                                          

 

 

 

3.11.

Drgawki, padaczka

 

 

 

3.12.

Omdlenia

 

 

 

3.13.

Udar mózgu/wylew krwi do mózgu

 

 

 

3.14.

Nudności, zawroty głowy, problemy z utrzymaniem równowagi

 

 

 

3.15.

Utraty pamięci lub trudności z koncentracją                                   

 

 

 

3.16.

Inne zaburzenia neurologiczne

 

 

 

3.17.

Choroby szyi, pleców lub kończyn

 

 

 

3.18.

Podwójne widzenie, kłopoty ze wzrokiem

 

 

 

3.19.

Zaburzenia rozpoznawania barw (daltonizm)

 

 

 

3.20.

Trudności w widzeniu po zmierzchu i częste uczucie oślepienia przez światła innych pojazdów

 

 

 

3.21.

Ubytek słuchu lub głuchota 

 

 

 

3.22.

Choroby psychiczne, depresję lub zaburzenia nerwicowe

 

 

 

4.

Czy kiedykolwiek miał Pan/Pani operację lub wypadek, lub był/a Pan/Pani w szpitalu z jakiegokolwiek powodu? 

Jeżeli tak, to proszę opisać ……………………………………………….

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

 

 

 

5.

Czy używa lub kiedykolwiek używał/a Pan/Pani aparatu słuchowego?  Jeżeli tak, to proszę podać kiedy?

 

 

 

 ……………………………………….......................................................

……………………………………………………………………………

 

 

 

6.

Czy kiedykolwiek był/a Pan/Pani badany/a z powodu zaburzeń snu lub lekarz informował, że ma Pan/Pani zaburzenia snu, zespoły bezdechu nocnego lub narkolepsję?

 

 

 

7.

Czy ktokolwiek mówił Panu/Pani o zaobserwowanych u Pana/Pani epizodach zatrzymania oddechu w czasie snu?

 

 

 

8.

Czy kiedykolwiek potrzebował/a Pan/Pani pomocy lub wsparcia z powodu nadużycia alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu?

 

 

 

9.

Czy      używa Pan/Pani          narkotyków     lub       innych             substancji psychoaktywnych?

Jeżeli tak, to jakich?………………………………………………….…...

……………………………………………………………………………

 

 

 

10.

Jak często pije Pan/Pani alkohol (piwo, wino, wódka i inne alkohole)*)

 

 

Nigdy albo rzadziej niż raz w miesiącu

 

 

Raz w miesiącu

 

 

Dwa do czterech razy w miesiącu

 

 

Dwa do trzech razy w tygodniu

 

 

Cztery i więcej razy w tygodniu

 

 

11.

Czy był/a Pan/Pani sprawcą/uczestnikiem wypadku drogowego od dnia zdania egzaminu na prawo jazdy?

 

 

 

12.

Czy pobiera Pan/Pani rentę z tytułu niezdolności do pracy?

Jeżeli tak, to z jakiego powodu?

 ………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………..

 

 

 

13.

Czy posiada Pan/Pani orzeczenie stwierdzające niepełnosprawność?

Jeżeli tak, to jakie i z jakiej przyczyny?

 ………………………………….............................................................

…………………………………………………………………………..

 

 

 

 

IV.               Oświadczam, że jestem świadomy/a konieczności zgłoszenia się do ponownej oceny stanu zdrowia w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami w przypadku:

1) wystąpienia u osób chorych na cukrzycę w porze czuwania epizodu ciężkiej hipoglikemii, także niezwiązanego z kierowaniem pojazdami, 2) wystąpienia napadu padaczki lub drgawek.

 

V.                  Pouczony/a o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu karnego – oświadczam, że podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą.

 

                 

          Podpis osoby składającej oświadczenie                                               Data

 

 

 

 

 

 

*) zaznaczyć właściwe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik nr 3

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI BADANIA LEKARSKIEGO  W ZAKRESIE NARZĄDU SŁUCHU I RÓWNOWAGI

I.     Stan narządu słuchu

1.  Ubytek częściowy albo całkowity słuchu nie stanowi przeciwwskazania zdrowotnego do kierowania pojazdami przez osobę ubiegającą się o wydanie lub posiadającą prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T.

2.  W przypadku osoby:

1)     ubiegającej się o wydanie lub posiadającej: prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub pozwolenie na kierowanie tramwajem,

2)     podlegającej badaniom na podstawie art. 39j ust. 1 albo art. 39m ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym,

3)     występującej o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności tego zezwolenia,

4)     o której mowa w art. 34 ust. 1, art. 60 lub art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.       o kierujących pojazdami

– konieczne jest zachowanie możliwości swobodnego porozumiewania się na drodze słuchowej, co oznacza rozumienie mowy wymawianej szeptem z odległości nie mniejszej niż 1 metr w uchu lepiej słyszącym, w tym przy zastosowaniu aparatu słuchowego lub implantu słuchowego.

3.  W przypadku stwierdzenia konieczności zastosowania aparatu słuchowego lub implantu słuchowego, uprawniony lekarz wpisuje w orzeczeniu lekarskim właściwy kod i subkod, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia  2011 r. o kierujących pojazdami. 

 

II.  Stan narządu równowagi

W każdym przypadku wymagana jest czynnościowa sprawność układu równowagi oraz brak zaburzeń widzenia spowodowanych uszkodzeniami narządu równowagi, potwierdzone prawidłowymi wynikami prób statyczno-dynamicznych np. próby Romberga i Unterbergera lub próby Romberga i Fukudy oraz testem dynamicznej ostrości wzroku. 

Załącznik nr 4

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI BADANIA LEKARSKIEGO W ZAKRESIE UKŁADU RUCHU, 

UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO I UKŁADU ODDECHOWEGO, CZYNNOŚCI  NEREK, 

STANU PSYCHICZNEGO, OBJAWÓW WSKAZUJĄCYCH NA UZALEŻNIENIE OD ALKOHOLU 

LUB JEGO NADUŻYWANIE, OBJAWÓW WSKAZUJĄCYCH NA UZALEŻNIENIE 

OD ŚRODKÓW DZIAŁAJĄCYCH PODOBNIE DO ALKOHOLU LUB ICH NADUŻYWANIE 

ORAZ STOSOWANIA PRODUKTÓW LECZNICZYCH MOGĄCYCH MIEĆ WPŁYW  NA ZDOLNOŚĆ DO KIEROWANIA POJAZDAMI

 

1.            W zakresie chorób układu ruchu uwzględnia się nieprawidłowości, które mogą stanowić zagrożenie w sytuacji kierowania pojazdami. W uzasadnionych przypadkach uprawniony lekarz wskazuje, poprzez wpisanie właściwego kodu i subkodu, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, ograniczenia w kierowaniu pojazdami lub informacji dodatkowych w zakresie dostosowania pojazdu do niepełnosprawności.

2.            W zakresie chorób układu sercowo-naczyniowego i układu oddechowego orzeka się istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami w przypadku chorób, które mogą stwarzać ryzyko nagłej niewydolności układu sercowo-naczyniowego lub układu oddechowego i osłabienie funkcji mózgowych stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa drogowego, w tym chorób, w których występują objawy w postaci arytmii serca lub dusznicy bolesnej.

3.            U osób z wszczepionym stymulatorem serca, chorobą niedokrwienną serca lub cierpiących na nadciśnienie tętnicze, decyzję o możliwości kierowania pojazdami uprawniony lekarz podejmuje na podstawie oceny powikłań narządowych, które mogłyby stworzyć zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, oraz pod warunkiem poddawania się regularnym kontrolnym badaniom lekarskim. U osób z chorobą niedokrwienną serca uwzględnia się występowanie dolegliwości w spoczynku oraz w sytuacjach stresowych. 

4.            W zakresie chorób układu sercowo-naczyniowego, w przypadku osoby: 

1)     ubiegającej się o wydanie lub posiadającej: prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub pozwolenie na kierowanie tramwajem,

2)     podlegającej badaniom na podstawie art. 39j ust. 1 albo art. 39m ustawy z dnia      6 września 2001 r. o transporcie drogowym,

3)     występującej o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności tego zezwolenia,

4)     o której mowa w art. 34 ust. 1, art. 60 lub art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia         2011 r. o kierujących pojazdami 

– uwzględnia się dodatkowe ryzyka, które mogą stanowić zagrożenie w sytuacji kierowania pojazdami.

5.            Oceniając stan zdrowia osoby badanej w zakresie stanu psychicznego uwzględnia się:

1)           poważne zaburzenia psychiczne wrodzone lub spowodowane chorobą, urazem lub operacją neurochirurgiczną;

2)           poważny niedorozwój umysłowy;

3)           poważne zaburzenia zachowania spowodowane wiekiem lub zaburzenia osobowości mające negatywny wpływ na ocenę sytuacji, zachowanie lub zdolności adaptacyjne.  6. W przypadku istnienia u osoby badanej zaburzeń, o których mowa w ust. 5,  można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jeżeli wskazuje na to opinia lekarza specjalisty w dziedzinie psychiatrii lub psychologa, oraz osoba ta przeprowadza regularne kontrolne badania lekarskie, właściwe dla każdego przypadku.

7.      W przypadku stwierdzenia uzależnienia od alkoholu lub niemożności powstrzymania się od picia alkoholu i kierowania pojazdem lub uzależnienia od środków działających podobnie do alkoholu orzeka się istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

8.      W przypadku stwierdzenia w przeszłości uzależnienia od alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu, można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jeżeli osoba badana: 

1)           udokumentuje co najmniej roczny okres abstynencji;

2)           przedstawi opinię lekarza lub terapeuty prowadzącego leczenie odwykowe potwierdzającą leczenie i utrzymywanie abstynencji, oraz przeprowadza regularne kontrolne badania lekarskie.

9.       Oceniając stan zdrowia osoby badanej w zakresie uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu uwzględnia się środki wymienione w wykazie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 129j ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. 

10.   Oceniając stan zdrowia osoby badanej w zakresie zaburzeń psychicznych, uzależnienia od alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, w przypadku osoby:

1)    ubiegającej się o wydanie lub posiadającej: prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub pozwolenie na kierowanie tramwajem,

2)    podlegającej badaniom na podstawie art. 39j ust. 1 albo art. 39m ustawy z dnia               6 września 2001 r. o transporcie drogowym,

3)    występującej o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności tego zezwolenia,

4)    o której mowa w art. 34 ust. 1, art. 60 lub art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia  2011 r. o kierujących pojazdami 

– uwzględnia się dodatkowe ryzyka, które mogą stanowić zagrożenie w sytuacji kierowania pojazdami.

11.   W przypadku niewydolności nerek, jeżeli stopień zaawansowania choroby może stanowić zagrożenie w sytuacji kierowania pojazdami, orzeka się istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. W innych przypadkach niewydolności nerek można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jeżeli osoba badana przeprowadza regularne kontrolne badania lekarskie, właściwe dla każdego przypadku.

12.   W przypadku osoby z przeszczepionym organem albo sztucznym wszczepem można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jeżeli stan zdrowia tej osoby nie ma negatywnego wpływu na zdolność do kierowania pojazdami i poddaje się ona regularnym kontrolnym badaniom lekarskim, właściwym dla każdego przypadku.

13.   Oceniając stan zdrowia osoby badanej, w zakresie o którym mowa w ust. 11 i ust. 12            w przypadku osoby:

1)                ubiegającej się o wydanie lub posiadającej: prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C,

C+E, D1, D1+E, D, D+E lub pozwolenie na kierowanie tramwajem,

2)                podlegającej badaniom na podstawie art. 39j ust. 1 albo art. 39m ustawy z dnia          6 września 2001 r. o transporcie drogowym, 

3)                występującej o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności tego zezwolenia,

4)                o której mowa w art. 34 ust. 1, art. 60 lub art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia          2011 r. o kierujących pojazdami 

– uwzględnia się dodatkowe ryzyka, które mogą stanowić zagrożenie w sytuacji kierowania pojazdami.

14.   W przypadku regularnego stosowania produktu leczniczego, który u osoby badanej obniża zdolność do bezpiecznego kierowania pojazdami, stwierdza się istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI BADANIA LEKARSKIEGO W ZAKRESIE UKŁADU NERWOWEGO,  W TYM PADACZKI

1)                W zakresie układu nerowego uwzględnia się choroby obwodowego i ośrodkowego układu nerwowego oraz zaburzenia neurologiczne związane z interwencją chirurgiczną skutkującą uszkodzeniem ośrodkowego lub obwodowego układu nerwowego, w zależności od skutków czynnościowych (zaburzeń świadomości, zaburzeń czucia, zaburzeń motorycznych, zaburzeń postawy ciała, zaburzeń równowagi i koordynacji ruchowej, dysfunkcji percepcji wzrokowej i słuchowej). W ocenie należy również uwzględnić zagrożenia wynikające z charakteru schorzenia, niebezpieczeństwo progresji zaburzeń neurologicznych i pogorszenia się stanu zdrowia. 

2)                W przypadku schorzeń neurologicznych może być wymagana opinia lekarza neurologa,       w przypadku padaczki opinia lekarza neurologa jest konieczna.

3)                W przypadku wystąpienia u osoby ubiegającej się o wydanie lub posiadającej prawo jazdy innej utraty świadomości, zaburzenia świadomości lub napadowych zaburzeń ruchowych       o symptomatologii padaczkowej, konieczne jest dokonanie oceny, z uwzględnieniem ryzyka ponownego wystąpienia tych zaburzeń podczas kierowania pojazdami. Lekarz neurolog określa wymagania dotyczące dalszej obserwacji lekarskiej oraz może wskazać okres, w którym osoba posiadająca prawo jazdy nie może kierować pojazdami.

4)                Zdolność do kierowania pojazdami osoby ubiegającej się o wydanie lub posiadającej prawo jazdy, u której stwierdzono strukturalną zmianę śródmózgową lub śródczaszkową, podlega ocenie indywidualnej przez lekarza neurologa. Lekarz neurolog może określić wymagania dotyczące dalszej obserwacji lekarskiej oraz wskazać okres, w którym osoba posiadająca prawo jazdy nie może kierować pojazdami.

5)                U osoby, u której rozpoznano padaczkę i przyjmującej leki przeciwpadaczkowe, ubiegającej się o wydanie lub posiadającej prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E        lub T można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jeżeli osoba ta przedstawi opinię lekarza neurologa potwierdzającą brak napadów padaczkowych w ciągu ostatnich dwóch lat leczenia oraz pod warunkiem późniejszego przeprowadzania badań kontrolnych co pół roku przez okres dwóch kolejnych lat, następnie co rok przez kolejne trzy

lata, a następnie w zależności od wskazań lekarza neurologa.

6)                W przypadku odstawienia leczenia przez osobę, o której mowa w ust. 5, kierowanie pojazdami jest przeciwwskazane od początku odstawienia leczenia do upływu 6 miesięcy od dnia zaprzestania leczenia. Po tym okresie osoba ta podlega regularnym kontrolnym badaniom przez lekarza neurologa, co pół roku przez okres dwóch lat, następnie co rok przez kolejne trzy lata, a następnie w zależności od wskazań lekarskich. Opinię lekarza neurologa osoba badana przedstawia uprawnionemu lekarzowi.

7)                W przypadku zmiany leczenia lekarz neurolog może wskazać okres, w którym osoba, o której mowa w ust. 5, nie może kierować pojazdami. 

8)                W przypadku wystąpienia pierwszego lub pojedynczego nieprowokowanego napadu       o symptomatologii padaczkowej orzeka się brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami przez osobę ubiegającą o wydanie lub posiadającą prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T, jeżeli osoba ta przedstawi opinię lekarza neurologa potwierdzającą sześciomiesięczny okres bez napadów.

9)                W przypadku wystąpienia prowokowanego napadu padaczkowego wywołanego rozpoznawalnym czynnikiem prowokującym, którego wystąpienie podczas kierowania pojazdami jest mało prawdopodobne, można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami przez osobę ubiegającą o wydanie lub posiadającą prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T, jeżeli wskazuje na to przedłożona przez osobę badaną opinia lekarza neurologa. 

10)            Osobie ubiegającej się o wydanie lub posiadającej prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T, która nie miała napadów padaczkowych poza napadami padaczkowymi podczas snu lub nie miała napadów poza napadami padaczkowymi, co do których wykazano, że nie wpływają na świadomość i nie powodują żadnego upośledzenia czynnościowego, można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, pod warunkiem, że ustalono obecność tego wzorca objawów w okresie nie krótszym niż dwa lata wymaganym w przypadku padaczki bez napadów padaczkowych. Jeżeli osoba badana miała ataki lub napady jakiegokolwiek innego rodzaju można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami pod warunkiem, że upłynął roczny okres bez kolejnego ataku lub napadu padaczkowego i po przedstawieniu opinii lekarza neurologa. 

11)            W przypadkach, o których mowa w ust. 5–7, orzeka się istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, jeżeli wystąpił napad padaczkowy w ciągu ostatnich dwóch lat choroby.

12)            Padaczka u osób niewymagających leczenia farmakologicznego nie stanowi uzasadnienia orzeczenia istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami przez osobę ubiegającą się o wydanie lub posiadającą prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T po upływie jednego roku bez kolejnych napadów, pod warunkiem przedstawienia opinii lekarza neurologa oraz przeprowadzania regularnych kontrolnych badań lekarskich przez okres przynajmniej pięciu lat.

13)            W przypadku osoby:

1)     ubiegającej się o wydanie lub posiadającej: prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E lub pozwolenie na kierowanie tramwajem,

2)     podlegającej badaniom na podstawie art. 39j ust. 1 albo art. 39m ustawy z dnia  6 września 2001 r. o transporcie drogowym, 

3)     występującej o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności tego zezwolenia,

4)     o której mowa w art. 34 ust. 1, art. 60 lub art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.      o kierujących pojazdami 

– u której rozpoznano padaczkę lub wystąpił napad o symptomatologii padaczkowej, orzeka się istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania tymi pojazdami.

14)            Jeżeli u osoby, o której mowa w ust. 13, wystąpił napad o symptomatologii padaczkowej, która wykaże co najmniej 10–letni okres bez konieczności leczenia farmakologicznego i bez napadu o symptomatologii padaczkowej, można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami po przedstawieniu opinii lekarza neurologa.

15)            Osoba badana przedstawia uprawnionemu lekarzowi opinię lekarza neurologa w formie karty konsultacyjnej neurologicznej, według wzoru określonego poniżej. 

16)            Do osób po operacyjnym leczeniu padaczki stosuje się przepisy ust. 1–15.

 Załącznik nr 6

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI BADANIA LEKARSKIEGO  W ZAKRESIE CUKRZYCY

1. Określenie:

1)        ciężka hipoglikemia – oznacza spadek stężenia glukozy powodujący konieczność pomocy innej osoby w celu uzyskania ustąpienia objawów oraz normalizacji glikemii;

2)        nawracająca hipoglikemia – oznacza co najmniej drugi przypadek ciężkiej hipoglikemii w okresie 12 miesięcy;

3)        nieświadomość hipoglikemii – oznacza nieodczuwanie patologicznie niskich (< 70 mg/dl, tj. < 3,9 mmol/l) wartości glikemii, będące istotnym powikłaniem częstego występowania epizodów hipoglikemii.

2. Osobie leczonej farmakologicznie z powodu cukrzycy ubiegającej się o wydanie lub posiadającej prawo jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami pod następującymi warunkami:

1)        przeprowadzania regularnych kontrolnych badań lekarskich, właściwych dla każdego przypadku, przy czym okres pomiędzy badaniami nie może przekraczać pięciu lat;

2)        wykazania przez osobę badaną pełnej świadomości ryzyka hipoglikemii,       w szczególności zagrożenia utratą przytomności, oraz poinformowania jej       o konieczności zgłoszenia się na ponowne badanie w przypadku wystąpienia w porze czuwania epizodu ciężkiej hipoglikemii, nawet niezwiązanego z kierowaniem pojazdami;

3)        prowadzenia kontroli nad przebiegiem choroby przez osobę badaną, zgodnie ze wskazaniami lekarza prowadzącego leczenie cukrzycy.

3.                     W przypadku stwierdzenia nawracającej hipoglikemii oraz nieświadomości hipoglikemii orzeka się istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami przez osobę, o której mowa w ust. 2.

4.                     Osobie leczonej farmakologicznie z powodu cukrzycy:

1) ubiegającej się o wydanie lub posiadającej: prawo jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E,

D1, D1+E, D, D+E lub pozwolenie na kierowanie tramwajem,

3)      podlegającej badaniom na podstawie art. 39j ust. 1 albo art. 39m ustawy z dnia       6 września 2001 r. o transporcie drogowym, 

4)      występującej o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności tego zezwolenia,

5)      o której mowa w art. 34 ust. 1, art. 60 lub art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.        

    o kierujących pojazdami 

– można orzec brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami pod następującymi warunkami:

a)      przedstawienia pozytywnej opinii lekarza specjalisty w dziedzinie diabetologii albo innego lekarza prowadzącego leczenie cukrzycy, w tym o braku innych przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami związanych z cukrzycą,

b)     przeprowadzania regularnych kontrolnych badań lekarskich, właściwych dla każdego przypadku, przy czym okres pomiędzy badaniami nie może przekraczać trzech lat, a w przypadku insulinoterapii – roku,

c)      wykazania przez osobę badaną pełnej świadomości ryzyka hipoglikemii, w szczególności zagrożenia utratą przytomności, oraz poinformowanie jej o konieczności zgłoszenia się do ponownej oceny braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami w przypadku wystąpienia w porze czuwania epizodu ciężkiej hipoglikemii, także niezwiązanego z kierowaniem pojazdami,

d)     prowadzenia kontroli nad przebiegiem choroby przez osobę badaną, zgodnie ze wskazaniami lekarza specjalisty w dziedzinie diabetologii albo innego lekarza prowadzącego leczenie cukrzycy, w tym poprzez regularne monitorowanie stężenia glukozy we krwi, przynajmniej dwa razy dziennie oraz w porach dnia związanych z kierowaniem pojazdami,

e)      udokumentowania kontroli nad przebiegiem choroby przez lekarza prowadzącego leczenie cukrzycy.

5.                W przypadku ciężkiej hipoglikemii, nieświadomości hipoglikemii oraz innych powikłań związanych z cukrzycą, orzeka się istnienie przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami przez osobę, o której mowa w ust. 4.


 

Dziennik Ustaw                                                                            – 26 –                                                                                        Poz. 949

6.                Osoba badana przedstawia uprawnionemu lekarzowi opinię lekarza specjalisty       w dziedzinie diabetologii albo innego lekarza prowadzącego leczenie cukrzycy w formie karty konsultacyjnej diabetologicznej, według wzoru określonego poniżej.

 Załącznik nr 7

WZÓR

          ……………………………………………                            …………………………………

   (oznaczenie jednostki przeprowadzającej badanie lekarskie)                                                            (miejscowość, data)

 

ORZECZENIE LEKARSKIE nr .........../(rok) ..........

W wyniku badania lekarskiego przeprowadzonego na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 1/ pkt 2/ pkt 3/ pkt 4/ pkt 5*) ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz.

600)

u Pana/Pani .......................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

numer PESEL, a w przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL – nazwa i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość …………………………………...……..………………… zamieszkałego (-łej) ...........................................................................................................................

(miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)

Stwierdzam

I.     Brak/istnienie*) przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, do których jest wymagane:

1) prawo jazdy kategorii **):

a)           [  ] A1, A2, A, 

b)           [  ] AM,  B1, B, B+E, T,

c)           [  ] C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E; 2) [  ] pozwolenie na kierowanie tramwajem**):

II.  Ograniczenie w zakresie:

1)  pojazdów, którymi może kierować osoba badana, ich wyposażenia, oznakowania lub przystosowania***);

2)  specjalnych wymagań wobec osoby kierującej pojazdem***).

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………..………………………………………………………………………………………......

Termin następnego badania ……………………………………..……

 

 

………..…….……….……………………

                                                                                                                                                  (podpis i pieczątka uprawnionego lekarza )

 

 

POUCZENIE*):

1.       Osoba badana lub podmiot kierujący na badanie lekarskie, którzy nie zgadzają się z treścią orzeczenia lekarskiego, mogą – w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego – za pośrednictwem uprawnionego lekarza, który je wydał, wystąpić z wnioskiem o  przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego odpowiednio*):

a)         w przypadku orzeczenia wydanego przez uprawnionego lekarza – do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej,

b)         w przypadku orzeczenia wydanego przez uprawnionego lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy – do:

-  Centrum Naukowego Medycyny Kolejowej w Warszawie,

-  Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,

-  Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,

-  Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,

-  Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego albo - Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie.  

2.       Orzeczenie lekarskie wydane po przeprowadzeniu ponownego badania lekarskiego jest ostateczne.

 

Objaśnienia:

*) Niepotrzebne skreślić.

**) Zaznaczyć właściwe, poprzez umieszczenie znaku X w odpowiednim polu, pozostałe skreślić.

***) Wpisać właściwe kody i subkody określone w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Kody należy oddzielić znakiem „/”.

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 8

WZÓR

         ……………………………………………                             …………………………………

   (oznaczenie jednostki przeprowadzającej badanie lekarskie)                                                            (miejscowość, data)

 

 

ORZECZENIE LEKARSKIE nr .........../(rok) ..........

W wyniku badania lekarskiego przeprowadzonego na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia

5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600)

u Pana/Pani .......................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

numer PESEL, a w przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL – nazwa i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość ………………………………………………………….… zamieszkałego (-łej) ...........................................................................................................................

(miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu)

Stwierdzam

I.     Brak/istnienie*) przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne, określonym w prawie jazdy kategorii**):

a)        [  ] A1, A2, A,

b)        [  ] B1, B, B+E, 

c)        [  ] C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E.

II.  Ograniczenie w zakresie:

1)  pojazdów, którymi może kierować osoba badana, ich wyposażenia, oznakowania lub przystosowania***);

2)  specjalnych wymagań wobec osoby kierującej pojazdem***).

………..………………………………………………………………………………………..........

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

Termin następnego badania …………………………….

 ………..…….……….……………………

                                                                                                                                                   (podpis i pieczątka uprawnionego lekarza )

 

 

POUCZENIE*):

1.       Osoba badana lub podmiot kierujący na badanie lekarskie, którzy nie zgadzają się z treścią orzeczenia lekarskiego, mogą – w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego – za pośrednictwem uprawnionego lekarza, który je wydał, wystąpić z wnioskiem o  przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego odpowiednio*):

a)        w przypadku orzeczenia wydanego przez uprawnionego lekarza – do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej,

b)        w przypadku orzeczenia wydanego przez uprawnionego lekarza zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy – do:

-  Centrum Naukowego Medycyny Kolejowej w Warszawie,

-  Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dr med. Jerzego Nofera w Łodzi,

-  Instytutu Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,

-  Instytutu Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,

-  Instytutu Medycyny Morskiej i Tropikalnej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego albo - Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie. 

2.       Orzeczenie lekarskie wydane po przeprowadzeniu ponownego badania lekarskiego jest ostateczne.

 

 

Objaśnienia:

*) Niepotrzebne skreślić.

**) Zaznaczyć właściwe, poprzez umieszczenie znaku X w odpowiednim polu, pozostałe skreślić.

***) Wpisać właściwe kody i subkody określone w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Kody należy oddzielić znakiem „/”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Załącznik nr 10

WZÓR PIECZĄTKI UPRAWNIONEGO LEKARZA

 

 .........................................................

(imię i nazwisko uprawnionego lekarza)

 

Uprawniony lekarz do badań lekarskich osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień

do kierowania pojazdami i kierowców

 

Numer wpisu do ewidencji uprawnionych lekarzy....................................., prowadzonej  przez marszałka województwa ………………………………..…………….

 

numer prawa wykonywania zawodu lekarza .............................

 


 

Załącznik nr 11

WZÓR

      .............................................................................                 ……….…………………….…………

    (pieczątka jednostki  przeprowadzającej szkolenie)                                                                      (miejscowość, data)

 

 

 

ZAŚWIADCZENIE NR ................../………………

                                 (rok)

 

Na podstawie § 12 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie badań lekarskich osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami i kierowców

(Dz. U. poz. 949)

stwierdza się, że Pan/Pani .........................................………………………………………………

(imię i nazwisko lekarza)

numer PESEL, a w przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL - nazwa i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość ……………………………………………………… posiadający/a prawo wykonywania zawodu lekarza numer .............................................................. wydane przez ........................................................ odbył/a szkolenie, wymagane do nabycia uprawnień do przeprowadzania badań lekarskich, o których mowa w art. 75 ustawy z dnia  5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600).

 

 

 

                                                                                             ………..……………………………...........................

(podpis i pieczątka kierownika  jednostki przeprowadzającej szkolenie)

 [1] ) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

[2] ) Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia dyrektywy Komisji 2009/112/WE z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę Rady 91/439/EWG w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. UE L 223 z 26.08.2009, str. 26) oraz dyrektywy Komisji 2009/113/WE z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniającej dyrektywę 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. UE L 223 z 26.08.2009, str. 31).

[3] ) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 stycznia 2004 r. w sprawie badań lekarskich kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2013 r. poz. 133), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 137 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. poz. 600).